Oznámení o konání řádné valné hromady

Autor: Petr Šíma <sima(at)slansko.cz>, Téma: Údálosti v Řisutech, Vydáno dne: 19. 01. 2018Honební starosta Honebního společenstva Řisuty

se sídlem 273 78 Řisuty

svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 6. února 2018 v 18,30 hodin v restauraci

„Karlův Dvůr“ Hvězda 60, 273 77 Malíkovice.

 

Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva výboru o činnosti
4) Schválení účetní závěrky za r. 2017
5) Usnesení VH
6) Závěr

 

Podmínky účasti na valné hromadě:
Právo účastnit se valné hromady mají pouze členové HS. Členové - vlastníci
honebních pozemků ve smyslu zák. č.: 449/2001 Sb., se při prezentaci prokáží
platným průkazem totožnosti a prokáží vlastnictví pozemků. Zástupci členů se
prokáží platným průkazem totožnosti a platnou plnou mocí. Prezentace členů
bude probíhat od 18,00 hodin.